სამრეწველო ჩამდინარე წყლები

რძის წარმოებაში ნარჩენი სახით არსებული ინდუსტრიული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები