სამრეწველო გამწმენდი დანადგარები

სამრეწველო ჩამდინარე წყლები

 

რძის წარმოება

რძის წარმოებაში ნარჩენი სახით არსებული ინდუსტრიული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები

ღვინის ქარხნები

მეღვინეობის ინდუსტრიული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები

ლუდსახარში

ლუდისახარშის ინდუსტრიული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები